VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ÚČETNÍ DP

02.01.2012 12:47

Drobná provozovna Velké Popovice, příspěvková organizace, IČ: 43753418, se sídlem Komenského 254, Velké Popovice, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa „Účetní Drobné provozovny“.

Název pracovního místa: Účetní Drobné provozovny

Místo výkonu práce: Areál Drobné provozovny, Brtnice 56, Velké Popovice, 251 69

Pracovní náplň:
- samostatné vedení účetnictví DP (finanční a mzdové účetnictví)
- evidence a úhrady přijatých faktur
- fakturace a kontrola úhrad vydaných faktur
- provádění platebního a zúčtovacího styku s bankami
- sledování a evidování pohybu na bankovních účtech a kontrola bankovních zůstatků
- provádění jednotlivých účetních zápisů o účetních případech včetně shromažďování  a kontroly náležitostí účetních dokladů
- provádění oprav v účetních dokladech
- zpracování účetních dat na počítači, vedení účetních knih, sestavování účetní závěrky atd.
- zajišťování evidence majetku DP
- zajišťování inventarizace majetku a závazků, provádění dokladových inventur a pořizování inventurních soupisů
- provádění úkonů ke zjištění, výpočtu a placení daní, zajišťování dalších vztahů se správci daní např. daň z příjmu, silniční daň aj.
- provádění registračních a oznamovacích činností a vztahů týkajících se zaměstnanců DP
- příprava podkladů a zpracování mezd, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění
- archivace účetních dokladů, písemností a záznamů
- zajišťování ostatních souvisejících účetních činností

Předpoklady:
- fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
- dosažení věku 18 let
- znalost jednacího jazyka

Požadavky na uchazeče:
- SŠ vzdělání ekonomického směru zakončené maturitní zkouškou
- 3 roky praxe vedení komplexního účetnictví
- praxe vedení účetnictví příspěvkových organizací výhodou
- znalost zákonů č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a č. 262/2006 Sb., zákoník          práce, výhodou
- znalost práce na PC, minimálně v rozsahu Windows XP, MS Word, MS Excel (tabulky),
Outlook, internet
- flexibilita a pracovní nasazení, schopnost spolupráce v pracovním kolektivu

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, případně titul uchazeče
- datum, místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu, kontaktní adresa
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí:
- profesní životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uchazeč podá písemnou přihlášku s požadovanými doklady osobně v zalepené obálce na podatelnu Obecního úřadu ve Velkých Popovicích nebo zašle na adresu Obecní úřad Velké Popovice, Komenského 254, Velké Popovice, 251 69.

Obálku označte nápisem: „Výběrové řízení – účetní DP – neotvírat“  

Lhůta pro podání přihlášek: do 30.1.2012

Předpokládaný nástup: 20.2.2012 (popř. dle dohody)

O termínu a místu výběrového řízení budou uchazeči vyrozuměni.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.


Ve Velkých Popovicích dne 2.1.2012
    


Bc. Libor Vejvara
ředitel Drobné provozovny